Официални правила на играта “СКОЧИ В СНАК ИГРАТА ”

1. Общи разпоредби:

Чл. 1.1.Настоящата онлайн активност „СКОЧИ В СНАК ИГРАТА”, наричана за краткост „Играта“, се организира и провежда от “Оргеник Фууд” ЕООД гр. София, бул Васил Левски 4, BG202053345 МОЛ: Илиан Миков, наричано за краткост „Организатор“

Чл. 1.2.Играта се организира и провежда на уеб страницата на Ядки Гривас - www.grivas.bg за периода от 12:00 часа на дата 19.04.2022г. до 22:00 часа на дата 02.05.2022 г.

Чл. 1.3.Участвайки в „Играта“, участниците приемат настоящите общи условия и се задължават да спазват техните разпоредби, като всеки един от участниците декларира, че по смисъла на чл. 3.2 се е запознал със съдържанието на общите условия и ги е приел.

Чл. 1.4.Всеки участник може да участва само с една поръчка, при която въвежда своя мейл. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност или са създали фалшиви e-mail-и с цел повече участия в играта и нарушаване на механизма на играта, ще бъдат дисквалифицирани, като губят правото на спечелване на награда. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно едностранно да дисквалифицира участници без допълнително уведомление.

Чл. 1.5.Играта се организира и провежда на български език и Организаторът не носи отговорност за грешен превод или тълкуване на нейните правила и условия.

2. Право за участие в играта:

Чл. 2.1.

В играта нямат право да участват:

а) Служителите на “Оргеник Фууд” ЕООД и членовете на техните семейства;

б) Юридически лица или организации

3. Механизъм на играта:

Чл. 3.1.Участие в настоящата игра може да регистрира всеки потребител, който изпълни условието да направи поръчка на стойност на или над 30лв. през онлайн магазина на Ядки Гривас без използването на промо код.

Чл. 3.2.Участие заявява всеки потребител, който има желание да се включи, изпълнявайки условието от чл. 3.1

Чл. 3.3. Всеки участник има право само на едно участие в „Играта“,.

Чл. 3.4. За успешно регистриран участник се счита този потребител, който отговоря на условията по чл. 3.2 от настоящите общи условия, и при положение, че за този потребител не са налице ограниченията по чл. 2.1.

Чл. 3.5. На 03.05.22г. между всички участници, изпълнили условието на чл. 3.4., на произволен принцип ще бъдат изтеглени 3(трима) печеливши, като на всеки един от печелившите ще бъде предоставена съответната спечелена от него награда в чл. 4.2. Предоставянето на спечелените награди на печелившите участници ще се извърши при условията на чл. 4.4

Чл. 3.6.Печелившите участници ще бъдат оповестени публично до 15:00 ч. На 03.05.22г. във Фейсбук/Facebook страницата на Организатора (https://www.facebook.com/GrivasNuts).

Чл. 3.7."Снак кашонче" получават първите 100 участника с изпълнени условия от чл. 3.1 след натискане на бутон "Добави", за да бъде включен кашона в поръчката.

4. Награди:

Чл. 4.1.Всеки участник, обявен за печеливш в „Играта“, има право да получи от Организатора спечелената от него награда, посочена в чл. 4.2 от настоящите общи условия.

Чл. 4.1.2.Наградите по чл. 4.2 ще бъдат изпратени на печелившите по спедитор.

Чл. 4.2.Наградите в „Играта“ са 3 тренировъчни ластика от Mini Beast Bands и 100 безплатни подаръка с продукти на стойност 10лв. първите 100 участници

Чл. 4.3.Спечелената наградата не може да бъде заменяна. Правото за получаване на Наградата е персонално и не може да бъде преотстъпвано на трети лица.

Чл. 4.4.За да получи Наградата обявеният за печеливш участник трябва да изпрати на Организатора: три имена, телефон за контакт и адрес за получаване.

Чл. 4.5.Участник, спечелил награда по чл. 4.2, който не се е свързал с Организатора при условията на чл. 4.4 и не е потърсил същата в срок от 1 (един) ден, считано от датата на обявяване на разкриващата визия с печеливши участници, губи правото да я получи.

Чл. 4.6.При настъпване на хипотезата по чл. 4.5 Организаторът избира на случаен принцип нов печеливш, участвал и отговарящ на условията за участие в играта. Обявяването на новия печеливш се извършва при условията на чл. 3.6 в срок не по-късно от 1 ден след изтичане срока на играта.

Чл. 4.7.В случай, че участник ненавършил 18 години спечели описаната в т.4.2. награда, задължително уведомява родител или настойник, а връчването на наградата се извършва чрез родител или настойник.

5. Права и задължения на Организатора:

Чл. 5.1.Организаторът има право да не се ангажира с кореспонденция с непечеливши участници.

Чл. 5.2. Организаторът има право да дисквалифицира участници по правилата на настоящите общи условия без допълнително уведомление.

Чл. 5.4. Организаторът има право да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави.

6. Публичност и лични данни.

Чл. 6.1.С участието в настоящата Игра участниците изрично се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена и снимки да бъдат публикувани на стената на страница на фейсбук страницата на „Ядки Гривас“ (https://www.facebook.com/GrivasNuts). Участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да се свържат с тях на предоставените от тях данни с цел уточняване получаването на наградата.

Чл. 6.2.Организаторът полага дължимата грижа, събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците, да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Европейският регламент за защита на личните данни. Събраните данни - име, адрес и телефон ще бъдат използвани само и единствено с цел доставка на наградата и ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защитата на личните данни.

Чл. 6.3.Организаторът отговарят за защита на информацията на Участниците, станала им известна по повод на играта, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Чл. 6.4. “Оргеник Фууд” ЕООД декларира, че е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД, регистриран в регистъра на администраторите на лични данни и има правото да обработва и администрира лични данни при условията и реда, посочени в Закона за защита на личните данни. “Оргеник Фууд” ЕООД носи пълна отговорност за спазването на действащото законодателство при обработването на лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

Чл. 6.5.Всеки един от участниците в „ИГРАТА“ декларира и дава изричното си съгласие‚ при необходимост и без да се изисква предварително разрешение, организаторът “Оргеник Фууд” ЕООД да обработва неговите лични данни при условията и по реда, предвидени в Закона за защита на личните данни.

7. Отговорност.

Чл. 7.1.Организаторът не носи отговорност за недоставени награди, поради некоректно посочени данни от участниците, обявени за печеливши.

Чл. 7.2.Организаторът не носи отговорност за забавяния при доставката на награди, причинени от дейността на куриерски фирми или трети лица.

Чл. 7.3.Всеки от участниците, носи персонална отговорност за съдържанието на своите публикации и за информацията, която изпраща до Организатора.

8. Други

Чл. 8.1.Организаторът запазва правото си по всяко време да извършва промени в настоящите общи условия, като същите ще бъдат считани за валидно съобщени на участниците в играта.

Чл. 8.2. Всеки един потребител, участвал в ИГРАТА се счита, че се е съгласил и приел съдържанието на настоящите общи условия, включително, че е дал съгласие за обработване на личните му данни съгласно чл. 6.5 от общите условия.

9. Прекратяване на играта:

Чл. 9.1.Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите "Официални условия и правила", в случай че констатират злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на "Официалните условия и правила" от участник, Организаторът имат право да го дисквалифицира.

Магазин
Количка
Количката ви е празна.