Официални правила на играта “ИСКАМ ДА ТИ КАЖА НЕЩО”


1. Общи разпоредби:

Чл. 1.1.Настоящата онлайн активност „ИСКАМ ДА ТИ КАЖА НЕЩО”, наричана за краткост „Играта“, се организира и провежда от “Оргеник Фууд” ЕООД гр. София, бул Васил Левски 4, BG202053345 МОЛ: Илиан Миков, наричано за краткост „Организатор“

Чл. 1.2. Играта се организира и провежда в официалния уебсайт на Ядки Гривас – www.grivas.bg за периода от 11:00 часа на дата 02.12.2021г. до 23:59 часа на дата 19.12.2021

Чл. 1.3.Участвайки в „Играта“, участниците приемат настоящите общи условия и се задължават да спазват техните разпоредби, като всеки един от потребителите декларира, че преди участие по смисъла на чл. 3.2 се е запознал със съдържанието на общите условия и ги е приел.

Чл. 1.4. Играта се организира и провежда на български език и Организаторът не носи отговорност за грешен превод или тълкуване на нейните правила и условия.

Чл. 1.5.

В играта нямат право да участват:

а) Служителите на “Оргеник Фууд” ЕООД и членовете на техните семейства;

б) Юридически лица или организации


2. Механизъм на играта:

Чл. 2.1.Участие в настоящата игра може да регистрира всеки потребител, който попълни формата за пожелания на уебсайта на Ядки Гривас

Чл. 2.2.Участие заявява всеки потребител, който има желание да се включи, изпълнявайки условието от чл. 2.1

Чл. 2.3. За успешно регистриран участник се счита този потребител, който отговоря на условията по чл. 3.2 от настоящите общи условия

Чл. 2.4. Всички, изпълнили условието на чл. 2.1., има шанс да спечели.

Чл. 2.5. Всеки участник има право само на едно участие в „Играта“.

Чл. 2.6. На 20.12 между всички участници, изпълнили условието на чл. 2.1., ще бъдат избрани 30 печеливши, които ще бъдат обявени публично до 11:00 на 20.12

3. Какво получават участниците в играта:


Чл. 3.1.Всеки участник има право да получи от Организатора подарък, ако е изпълнил посоченото в чл. 2.1 условие

Чл. 3.2.Наградата в „Играта“ е 30х кашона с продукти на Ядки Гривас, заедно с персонализирана коледна топка.

Чл. 3.3.Спечелената наградата не може да бъде заменяна. Правото за получаване на Наградата е персонално и не може да бъде преотстъпвано на трети лица.

Чл. 3.4.За да получи Наградата обявеният за печеливш участник трябва да изпрати на Организатора по e-mail: три имена, телефон за контакт и адрес за получаване.

Чл. 3.5.Участник, спечелил награда по чл. 4.2, който не се е свързал с Организатора при условията на чл. 4.4 и не е потърсил същата в срок от 1 (един) ден, считано от датата на обявяване на разкриващата визия с печеливши участници, губи правото да я получи.

Чл. 3.6.При настъпване на хипотезата по чл. 4.5 Организаторът избира на случаен принцип нов печеливш, участвал и отговарящ на условията за участие в играта. Обявяването на новия печеливш се извършва при условията на чл. 3.6 в срок не по-късно от 1 ден след изтичане срока на играта.

Чл. 3.7.В случай, че участник ненавършил 18 години спечели описаната в т.4.2. награда, задължително уведомява родител или настойник, а връчването на наградата се извършва чрез родител или настойник.

4. Публичност и лични данни.


Чл. 4.1.Организаторът полага дължимата грижа, събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците, да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Европейският регламент за защита на личните данни. Събраните данни - име, адрес и телефон ще бъдат използвани само и единствено с цел доставка на наградата и ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защитата на личните данни.

Чл. 4.2.Организаторът отговарят за защита на информацията на Участниците, станала им известна по повод на играта, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Чл. 4.3. “Оргеник Фууд” ЕООД декларира, че е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД, регистриран в регистъра на администраторите на лични данни и има правото да обработва и администрира лични данни при условията и реда, посочени в Закона за защита на личните данни. “Оргеник Фууд” ЕООД носи пълна отговорност за спазването на действащото законодателство при обработването на лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

Чл. 4.4.Всеки един от участниците в „Промоцията“ декларира и дава изричното си съгласие‚ при необходимост и без да се изисква предварително разрешение, организаторът “Оргеник Фууд” ЕООД да обработва неговите лични данни при условията и по реда, предвидени в Закона за защита на личните данни.


5. Други

Чл. 5.1.Организаторът запазва правото си по всяко време да извършва промени в настоящите общи условия, като същите ще бъдат считани за валидно съобщени на участниците в играта.

Чл. 5.2. Всеки един потребител, участвал в Промоцията се счита, че се е съгласил и приел съдържанието на настоящите общи условия, включително, че е дал съгласие за обработване на личните му данни съгласно чл. 6.5 от общите условия.


6. Прекратяване на играта:

Чл. 6.1.Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите "Официални условия и правила", в случай че констатират злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на "Официалните условия и правила" от участник, Организаторът имат право да го дисквалифицира.
Магазин
Количка
Количката ви е празна.