Официални правила на промоцията “ВКУСЕН ПОДАРЪК С ПОРЪЧКАТА”

  1. Общи разпоредби:

Чл. 1.1.Настоящата онлайн активност „ВКУСЕН ПОДАРЪК С ПОРЪЧКАТА”, наричана за краткост „Промоцията“, се организира и провежда от “Оргеник Фууд” ЕООД гр. София, бул Васил Левски 4, BG202053345 МОЛ: Илиан Миков, наричано за краткост „Организатор“

Чл. 1.2.Промоцията се организира и провежда в официалния уебсайт на Ядки Гривас – www.grivas.bg за периода от 17:00 часа на дата 28.10.2021г. до 23:59 часа на дата 27.11.2021

Чл. 1.3.Участвайки в „Промоцията“, участниците приемат настоящите общи условия и се задължават да спазват техните разпоредби, като всеки един от потребителите декларира, че преди участие по смисъла на чл. 3.2 се е запознал със съдържанието на общите условия и ги е приел.

Чл. 1.4. Промоцията се организира и провежда на български език и Организаторът не носи отговорност за грешен превод или тълкуване на нейните правила и условия.

  1. Механизъм на промоцията:

Чл. 2.1.Участие в настоящата промоция може да регистрира всеки потребител, който направи поръчка в онлайн магазина на Ядки Гривас на минимална стойност 30лв. в рамките на кампанията.

Чл. 2.2.Участие заявява всеки потребител, който има желание да се включи, изпълнявайки условието от чл. 2.1

Чл. 2.3. За успешно регистриран участник се счита този потребител, който отговоря на условията по чл. 3.2 от настоящите общи условия

Чл. 2.4. Всички, изпълнили условието на чл. 2.1., получават към своята поръчка безплатен продукт на Ядки Гривас.

  1. Какво получават участниците в промоцията:

Чл. 3.1.Всеки участник има право да получи от Организатора подарък към своята поръчка, посочена в чл. 2.2 от настоящите общи условия.

Чл. 3.2.Наградата в „Промоцията“ е пакет Пита Лимец или Слънчогледови семки XXXL.

  1. Публичност и лични данни.

Чл. 4.1.Организаторът полага дължимата грижа, събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците, да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Европейският регламент за защита на личните данни. Събраните данни – име, адрес и телефон ще бъдат използвани само и единствено с цел доставка на наградата и ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защитата на личните данни.

Чл. 4.2.Организаторът отговарят за защита на информацията на Участниците, станала им известна по повод на играта, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Чл. 4.3. “Оргеник Фууд” ЕООД декларира, че е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД, регистриран в регистъра на администраторите на лични данни и има правото да обработва и администрира лични данни при условията и реда, посочени в Закона за защита на личните данни. “Оргеник Фууд” ЕООД носи пълна отговорност за спазването на действащото законодателство при обработването на лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

Чл. 4.4.Всеки един от участниците в „Промоцията“ декларира и дава изричното си съгласие‚ при необходимост и без да се изисква предварително разрешение, организаторът “Оргеник Фууд” ЕООД да обработва неговите лични данни при условията и по реда, предвидени в Закона за защита на личните данни.

  1. Други

Чл. 5.1.Организаторът запазва правото си по всяко време да извършва промени в настоящите общи условия, като същите ще бъдат считани за валидно съобщени на участниците в играта.

Чл. 5.2. Всеки един потребител, участвал в Промоцията се счита, че се е съгласил и приел съдържанието на настоящите общи условия, включително, че е дал съгласие за обработване на личните му данни съгласно чл. 6.5 от общите условия.

  1. Прекратяване на промоцията:

Чл. 6.1.Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите „Официални условия и правила“, в случай че констатират злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на „Официалните условия и правила“ от участник, Организаторът имат право да го дисквалифицира.

Магазин
Количка
Количката ви е празна.